W zakresie mojej działalności świadczę usługi:

 • księgowe
 • kadrowo-płacowe
 • doradcze (niestandardowe)

Biuro Rachunkowe Agnieszka Curran gwarantuje najwyższy poziom obsługi księgowej (15 lat doświadczenia) i doradztwa gospodarczego. Usługi księgowe i kadrowe prowadzę w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta.
Ceny są uzależnione od:

 • rodzaju ewidencji księgowych
 • skali prowadzonej działalności
 • liczby zatrudnionych pracowników
 • ilości dokumentów

Wyrażamy nadzieję, iż moja oferta spełnia Państwa oczekiwania. Zapraszam do współpracy z moim Biurem, zapewniając , iż będzie ona profesjonalna, trwała i solidna. Gwarantuję pełną ochronę danych Państwa firmy oraz danych osobowych klientów i ich pracowników. Powód powierzenia przez firmy swojej dokumentacji księgowej w ręce profesjonalnych biur rachunkowych jest bardzo prozaiczny. Biuro rachunkowe zaopiekuje się Twoimi rachunkami lepiej i taniej.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą:

 

Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • weryfikacja polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księdze głównej
 • prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie:
 1. majątku trwałego
 2. gospodarki magazynowej
 3. należności i zobowiązań
 4. rozliczenia podatku VAT
 • rozliczanie kosztów
 • kontrola kompletności i rzetelności wpisów w księdze głównej
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych w zakresie:
 1. majątku trwałego
 2. rozliczenia podatku VAT
 • kontrola kompletności i rzetelności wpisów
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego

Ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

 

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowa:

 • tworzenie regulaminów pracodawcy (regulamin pracy, ZFŚS, siatka wynagrodzeń)
 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami składek ZUS
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych
 • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)
 • naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS

 

Usługi doradcze (niestandardowe)

Rozszerzone wsparcie finansowo-księgowe:

 • monitoring i windykacja należności
 • monitoring zobowiązań, w tym przygotowywanie płatności
 • przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • opracowanie / zmiana polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • weryfikacja księgowa okresów historycznych i ewentualne usuwanie nieprawidłowości
 • sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych śródrocznych
 • konsolidacja sprawozdań finansowych

Stała lub incydentalna obsługa radcy prawnego:

 • prowadzenie i reprezentowanie w sprawach sądowych
 • przygotowywanie opinii prawnych, w tym podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniach podatkowych
 • sporządzanie / opiniowanie umów z kontrahentami

Doradztwo biznesowe:

 • zakładanie, rejestracja oraz likwidacja działalności gospodarczej
 • doradztwo i wsparcie przy wyborze i wdrażaniu optymalnych rozwiązań w zakresie:
 1. zmian organizacyjnych (połączenia, zmiany formy prawnej, aporty)
 2. zmian biznesowych (optymalizacja procesów w firmie)
 3. minimalizacji obciążeń podatkowych
 4. stosowanych systemów informatycznych
 • doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału:
 1. propozycja optymalnej formy finansowania
 2. przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją dodatkową
 3. przygotowanie business planu, prognoz finansowych

Inne - na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem
Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu K.C.

 

Biuro Rachunkowe PLUS

Agnieszka Curran
42-100 Kłobuck ul. Gajowa 22
e-mail: biurocurran@wp.pl
tel. + 48 791 780 003